Chức năng DXSale

Lưu ý: Tuy GemsLab không lưu lại mã private key của bạn, nhưng hãy nên dùng 1 ví phụ để sử dụng Tool nhằm an toàn nhất có thể.

Chỉ mua được những dự án chưa đến giờ bán

Có 5 phần chính ở giao diện Dxsale bạn cần chú ý:

*Lưu ý: Nếu dự án cần whitelist thì ví phải nằm trong whitelist mới mua được

  1. Accounts: Phải tích chọn Account thì tool mới dùng BNB trong ví bạn để mua trên Dxsale được, nếu sử dụng nhiều ví nhớ tích chọn hết các ví nhé

  2. Presale URL: Nhập Presale Address lấy từ Dxsale

    Nhập xong Tool sẽ hiện thời gian bắt đầu bán của Token và đếm ngược đến giờ bán

  3. BNB Amount: Số lượng BNB muốn mua

  4. Gas price: Giá gas, số lượng BNB bạn sẵn sàng trả để swap lệnh bán Token, gas càng cao thì lệnh đi sẽ nhanh hơn, và ngược lại

  5. Gas limit(gwei): Lượng gas tối đa sẵn sàng trả để thực hiện giao dịch, khuyến khích để nguyên 250000 hoặc cao hơn

    Sau khi hoàn thành, chờ countdown về còn từ 15-30s bấm BUY để mua, STOP để huỷ lệnh

Ví dụ với dự án dưới đây:

Khi bấm vào phần Presale Address sẽ có dạng: https://bscscan.com/address/0x1A15C788c75a50c6EaEe30851D90a58d806c2f8D

Thì 0x1A15C788c75a50c6EaEe30851D90a58d806c2f8D là địa chỉ cần điền vào Presale URL

Thì Tools sẽ hiện ra thời gian bắt đầu và countdown đếm ngược thời gian bắt đầu bán của dự án.

Tiếp tục hoàn thiện mục BNB Amount, Gas Price và Gas limit và bấm Buy thôi

Last updated